Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw podatkowych. Do sejmu został już skierowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o CIT, zgodnie z którym znowelizowane przepisy zaczną już obowiązywać od stycznia 2018 roku.

Podstawowym założeniem reformy jest uszczelnienie poboru podatku CIT tak, aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego podatku – zwłaszcza przez duże oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa – z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Celem nowelizacji jest również ograniczenie uprawnień podatników do modyfikacji wysokości kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, które to uprawnienia przekładają się w sposób znaczący na obniżenie podstawy opodatkowania.

 

Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

1. Przede wszystkim na wyszczególnienie w ustawie o CIT źródła przychodu w postaci zysku kapitałowego jak również rozdzielenie dochodu uzyskanego z takiego źródła od dochodów pozostałych;
2. Modyfikację przepisów prowadzących do ograniczenia wysokości obliczenia odsetek jak również przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej;
3. Wprowadzenie przepisów określających limity wysokości kosztów uzyskania przychodu stanowiącego podstawę usługi niematerialnej;
4. Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.

Jedną z najbardziej dyskusyjnych zmian jest ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z usługami niematerialnymi, do których możemy zaliczyć m.in. usługi doradcze, usługi księgowe, badania rynku czy usługi prawne – nabywane od podmiotów powiązanych. Obecnie przewiduje się wprowadzenie limitu w wysokości 3 mln zł w roku podatkowym, którego z kolei przekroczenie nie będzie uprawniało podatnika do zaliczenia poniesionych wydatków w koszty.

Kolejną kwestią, która wywołuje spore dyskusje będzie obowiązywanie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podmiotów posiadających nieruchomości komercyjne stanowiące środki trwałe, których wartość początkowo przekracza 10mln zł. Wskazuje się, że zmiany miałyby objąć budynki handlowo-usługowe, do których można zaliczyć centra handlowe, domy towarowe czy budynki biurowe. Przedsiębiorcy będący właścicielami takich budynków zostaną zobowiązani do zapłaty dodatkowego podatku, którego podstawą opodatkowania będzie przychód odpowiadający wartości początkowej tych środków trwałych, które przekraczają kwotę wspomnianych 10 mln zł. Podstawa opodatkowania miałaby wynieść 0,035%.