Z dniem 1 stycznia 2017r. weszły w życie nowe uregulowania dotyczące dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W dniu 10 lipca 2017r. na stronie internetowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ukazała się zaktualizowana wersja wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych.
Podstawowym celem niniejszych zmian jest dostosowanie krajowych przepisów podatkowych do zmian w prawie unijnym. Przepisy Unii Europejskiej, które zostały wprowadzone w latach 2014 – 2015 przewidują bowiem wspólne dla Krajów Unii Europejskiej podejście w zakresie wymogów związanych z dokumentacją pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowelizacja przepisów z pewnością przyczyni się do ujednolicenia praktyki w zakresie cen transferowych.

Jakie zmiany zostały wprowadzone?

1. Zmiana pojęcia podmiotu powiązanego:

Modyfikacji zostało poddane pojęcie podmiotu powiązanego – dotychczas limit udziałów w kapitale innego podmiotu dających uprawnienie do uznania podmiotów za powiązane wynosił 5 procent. Obecnie przez podmioty powiązane rozumieć należy podmioty, które będą dysponować bezpośrednim lub pośrednim udziałem w kapitale innego podmiotu w wysokości nie mniejszej niż 25 procent.

2. Nowy zakres podmiotowy i przedmiotowy w kwestii obowiązku dokumentacji podatkowej:

Istniejąca przesłanka dotycząca łącznej wartości danej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, której wartość wynosiła co najmniej 100 000 euro uległa modyfikacji i została zastąpiona przesłanką osiąganych przychodów, bądź też ponoszonych kosztów. Tak więc obowiązek dokumentacyjny będzie uzależniony od wysokości przychodów i kosztów w oparciu o przepisy o rachunkowości uzyskanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym i od przekroczenia progów wartości transakcji jednego rodzaju ustalanych w zależności od wysokości przychodów. W sytuacji, kiedy firma której przychody lub koszty nie przekroczą 2 mln euro w ciągu roku, zostanie wyłączona z obowiązku przedstawienia dokumentacji.

3. Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej:

Podatnicy będą zobowiązani do składania urzędom skarbowym oświadczeń dotyczących sporządzania dokumentacji podatkowej do dnia upływu terminu, który został określony dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Do tej pory podmioty były zobowiązane jedynie do przedstawienia dokumentacji w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z takim żądaniem przez organ podatkowy.

4. Dodatkowa dokumentacja podatkowa na żądanie organu kontroli skarbowej:

Nowelizacja przepisów zakłada, iż na żądanie organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów dokumentacyjnych i progów istotności. Sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, kiedy zaistnieją okoliczności wskazujące na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości zamiarem uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przedłożenia dokumentacji podatkowej w ściśle określonym terminie – do 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.

5. Trzystopniowa dokumentacja transakcji:

Wraz z nowelizacją przepisów wprowadzony został obowiązek sporządzenia trzystopniowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi, do której zalicza się:

– dokumentację na poziomie lokalnym – local file
– dokumentację grupową – master file
– raportowanie wg krajów – country by country reporting
Podatnik, który osiąga przychody lub ponosi koszty w granicach od 2 mln euro do 10 mln euro będzie zobowiązany jedynie do sporządzania dokumentacji typu local file. Podatnik, który uzyskuje przychody lub osiąga koszty przekraczające 10 mln euro będzie zobowiązany również do sporządzenia analizy porównawczej oraz złożenia wraz z zeznaniem podatkowym uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi. Jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowy podatnik przekroczy równowartość w wysokości 20 mln euro będzie on dodatkowo zobowiązany do przedstawienia dokumentacji typu master file. W przypadku podatnika, posiadającego przychody skonsolidowane o wartości przekraczającej 750 mln euro, będzie musiał ponadto sporządzić dokumentację typu country by country reporting.

6. Nowy termin obowiązkowego sporządzania dokumentacji cen transferowych:

Dokumentacja lokalna czyli local file wraz z analizą danych porównawczych jeśli takowa jest wymagana oraz dokumentacja master file za dany rok powinny być sporządzone nie później niż do dnia upływu terminu złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy za wyjątkiem opisu danych finansowych, który sporządza się w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.